31 ianuarie 2011


Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO România, anunţă începerea implementării cu data de 15.11.2010, a proiectului strategic „Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” POSDRU/87/1.3/S/62665.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni şi este cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesionalǎ în sprijinul creşterii economice şi dezvoltǎrii societǎţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesionalǎ”.

Grupul ţintă principal al proiectului e format din 4500 de cadre didactice care predau limba englezǎ. Din punct de vedere al structurii, 75% sunt femei. Cele 4500 de cadre didactice vor fi selectate din 4000 unitǎţi de învǎţǎmânt din toate regiunile de dezvoltare ale ţǎrii: 2400 din mediul urban, 1600 din mediul rural, atingând un procent de 40% de persoane din mediul rural. În cadrul proiectului existǎ un grup ţintǎ secundar format din 100 de formatori, care vor fi selectaţi din fiecare judeţ şi din cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti, pentru a se asigura dimensiunea naţionalǎ a proiectului. Cei 100 formatori formaţi în cadrul proiectului vor deveni resurse pe termen lung şi vor furniza programele de formare cǎtre cadrele didactice.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii capitalului uman din educaţie prin dezvoltarea competenţelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, în scopul utilizării instrumentelor digitale în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea standardizatǎ a competenţelor lingvistice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul ţintă, prin asimilarea de noi cunoştinţe, dovedite prin certificate de studii şi obţinerea de credite transferabile;
  • Dezvoltarea capacitaţii de furnizare de programe de formare profesională continuă a solicitantului prin formarea de formatori care vor fi implicaţi direct în cadrul proiectului şi implementarea de instrumente TIC  pentru formare;
  • Introducerea utilizării TIC în formarea personalului didactic şi perfecţionarea cunoştinţelor cadrelor didactice în domeniul TIC prin instrumente moderne de instruire;
  • Implementarea de instrumente pentru evaluarea standardizatǎ a competenţelor lingvistice pe model EuroPass;
  • Crearea unei reţele virtuale între membrii grupului ţintǎ;
  • Promovarea inovaţiei în monitorizarea transparentǎ a pregătirii profesionale pentru asigurarea calităţii programului de formare a profesorilor şi în încurajarea utilizării TIC în predarea şi evaluarea competenţelor lingvistice.

Proiectul contribuie la dezvoltarea şi creşterea competitivitǎţii capitalului uman din educaţie, oferind profesorilor de limba englezǎ un program de formare profesionalǎ centrat pe tehnici pedagogice interactive, aliniate standardelor europene şi utilizarea instrumentelor TIC moderne în predare şi evaluare.

Data anunt: 
Mon, 01/31/2011

I want to join

If you want to join our courses, please complete one of the digital documents by following this link. 

Thank you!


Guide to JoinProject Sustainability


Site activity

  • Site Counter: 2,827,899
  • Unique Visitor: 166,943

Forumurile active contin:

  • 1577 subiecte
  • 79734 comentarii

Au fost trimise 9948 invitatii la cursuri.
This site is not optimized for Internet Explorer V6